Barna skal ha mulighet til innflytelse på eigen kvardag.

Barna skal ha muligheit til innflytelse på eigen kvardag. Dei skal oppleve å bli lytta til og respektert for sine tankar, meiningar og idear.

Dei skal ha mogelegheit til å bestemme der det er mogeleg. Barn må også oppleve at vaksne tek avgjersler og sett grenser, at dei er fysisk og psykisk til stades og går inn i situasjonen og hjelper born der dei er.
Borna skal ha fokuserte vaksne rundt seg som er løysningsorienterte og opne for bornas idear og tankar.


”Barn skal jamleg få muligheit til aktiv deltaking i planlegging og vurdering av barnehagens verksomheit. Barnas synspunkt skal tilleggas veikt i samsvar med alder og modenskap” (Rammeplanen s 13)