Progresjonsplan 1 - 3 år.

Vi har hatt vår eigen progresjonsplan frå 2008 og her er Fjære sin. Planen blir kontunuerlig revidert.

Progresjonsplanen for 1 – 3 åringar.

 

Dei ulike fagområda

1 - 2 åringar

2- 3 åringar

 

Kommunikasjon – Språk - Tekst

Gode rollemodeller verbalt – ikkje verbalt

Song, rim, reglar, bøker

Gjentaking

- Bravo

- Rim, regler, song og musikk - Leike med språket - Rytme i språket,

- klappe, tromme

- Gode samtaler - Aktuelle bøker

- Bravo

Kropp – Bevegelse - Helse

- Tannpuss og hygiene - Fotmassasje

- God balanse mellom aktivitet og kvile

- Variert kosthold, frukt og vatn

- Fin og grovmotoriske aktiviteter i bhg

- Turar i nærområdet

 

- Bli kjent med kroppen, namn på kroppsdeler

- Fin og grovmotorisk aktivitet i bhg og i skog og mark.

 

 

Kunst – Kultur - Kreativitet

- Bli kjent med maleteknikkar

- Musikk, dans og sang

- Fortelle eventyr

- Kreativ utfoldelse med maling, kitt, perle

- Barna skal ha lett tilgang til bøker - ulike leikemateriell - utkledningskle – - Dramatisere eventyr

Natur- Miljø - Teknikk

- La borna få oppleve årstidene i all slags vær

- Mate endene

 

- Lære å respektere alt liv rundt oss

- Ta vare på naturen når vi er der.

- Lære om husdyra våre.

Etikk – Religion - Filosofi

- Danning

- Lære sosialt samspel

- Bli kjent med tradisjonar

 

- Danning

- Forutprosjekt

- Respekt for andre – godta ulikskap

Nærmiljø - Samfunn

-Bli kjent i barnehagen og på uteområdet

- Behandle gutar og jenter likt

 

- Bli kjent med bygda og kva som finst der.

 

Antall – Rom - Form

- Bli kjent med ulike leikemateriell.

- Sortere, putte, stable

- Skape gode rom for leik

- Enkle pusle sp

- Telje – bli kjent med former ute – inne

- Bruke ulike leikemateriell.

- Spel og større puslespel.